NikolaNovakova.com -> ScrapBook

Nikola Novakova:

[Z medii]    -     Scrap-Book    -    [vu dans la presse]PF 2014

PF 2014 Low Res
Mlada Fronta Dnes, " Ona Dnes"

MFDnes


Lucie Klimova, rozhovor v casopisu "La Bohčme":

La Bohčme I / III

La Bohčme II / III

La Bohčme III / III

Richard Drury, text z katalogu "Uruguay, Uruguay": 


Okamžik se může stát věčností, a naopak věčnost okamžikem.

Marc Chagall


V době, kdy malba bývá mělce uplatňovaným nástrojem k vizualizaci osobních konceptů, je tvorba Nikoly Novákové cenným důkazem, že i dnes může malovaný obraz vznikat jako komplexní a procítěné vyjadřování. Zde není obraz pouze zhmotněná idea, ale mnohovrstevná doména sama o sobě, místo, kde přirozeně pramení „polyfonní“ symbolika. V nových pracích vidíme příznačné rysy autorčiny malířské poetiky: rytmickou souhru zářivých barev, které obrazovou plochu rovněž prosvětlují, a zcela nezaměnitelnou křehkou monumentalitu, naznačující vztah pomíjivého jevu a věčnosti, jejíž je nedílnou součástí. Příroda, lidská kultura a vnitřní zážitky autorky samé se přetavují v abstrahovanou řeč jemných tvarů a pohybů, navozujících pocit oduševnělého úžasu z bohatství vjemů, které náš svět skýtá. Koloristická vize Nikoly Novákové se dotýká rozechvěné vodní hladiny a samotné podstaty existence zároveň.

Richard DruryAn instant can become eternity and, vice versa, eternity can become an instant.

Marc Chagall


At a time when painting is often a superficially applied instrument in visualising personal concepts, Nikola Novákovás' work is valuable proof that even today a painted picture can come into being as a complex and profoundly felt expression. Here the picture is not simply the materialisation of an idea but a multi-layered domain in its own right, a place where ‘polyphonic’ symbolism emerges in a wholly natural way. In her new works we see the characteristic features of her painterly poetics: a rhythmic play of dazzling colours that also illuminate the area of the picture, and a uniquely delicate monumentality indicating the relationship between a transient phenomenon and eternity that it is an inseparable part of. Nature, human culture and the artist’s own inner experiences are fused and transformed into an abstracted language of subtle forms and motions evoking a feeling of spiritual wonderment at the rich variety of perceptions that our world provides us with. Nikola Novákovás' colourist vision touches the rippled water’s surface and the essence of existence at the same time.


Richard Drury«L’instant peut devenir éternité et, vice versa, l’éternité devenir instant.»

Marc Chagall


A une époque oů la peinture ne constitue souvent qu'un instrument pour la visualisation superficielle de concepts personnels, l'œuvre de Nikola Nováková réconforte en démontrant que, męme ŕ l'heure actuelle, une image peinte peut éclore en tant qu'expression complexe et profondément ressentie. Ici le tableau ne se compose pas simplement de la matérialisation d'une idée, mais d'un espace en soi doté de couches multiples: en émerge, de maničre entičrement naturelle, un symbolisme que l'on pourrait qualifier de polyphonique. Il nous est donné, dans ces nouvelles œuvres, d'observer les traits caractéristiques de la poésie peinte de Nikola Nováková: un jeu rythmique de couleurs éclatantes et qui illuminent la surface du tableau, ainsi qu'une monumentalité tout particuličrement fine, qui souligne avec délicatesse le lien entre d'une part un phénomčne fugace et, d'autre part, l'éternité dont celui-ci fait irrévocablement partie. Nature, empreintes humaines et vécu de l'artiste se retrouvent ainsi fusionnés et transformés en un langage abstrait, peuplé de formes subtiles et de mouvements qui provoquent - grâce ŕ la riche palette de perceptions offerte par notre univers - l'émerveillement.

L'œil coloriste de Nikola Nováková non seulement effleure la surface de l'onde, mais aussi, et en męme temps, l'essence męme de notre existence.

Richard Drury


Uvodni Strana / Homepage / Page d'accueil


Nikola Nováková: Obrazy/Paintings/Peintures

1996-2001         2002 [Diplomova Prace]        2004-2008        2009-2010        2011-2012


 Nikola Nováková: Kresby/Drawings/Dessins

Nikola Nováková: Karty / Playing Cards / Cartes ŕ jouer


Uvodni Strana / Homepage / Page d'accueil        Zivotopis / Curriculum Vitae        Kontakt / Contact          Old Site / Ancien site [Obrazy/Paintings]